Правно известување

СОПСТВЕНИК НА ОВАА ВЕБ-СТРАНИЦА

Majorel Group Luxembourg S.A.

43, boulevard Pierre Frieden

L-1543 Luxembourg

Претставувана од: Thomas Mackenbrock (Томас Макенброк) и Otmane Serraj (Отман Сераж)

Адреса на е-пошта: contact.macedonia@majorel.com

Веб-адреса: www.majorel.com

Комерцијален регистар: RCS Luxemburg, B 227626

Даночен број / TVA: LU31585280

Претседател на Бордот на Директори: Thomas Mackenbrock (Томас Макенброк)

Борд на Директори: Thomas Mackenbrock (Томас Макенброк) (ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / ADMISTRATEUR DÉLÉGUÉ) и Otmane Serraj (Отман Сераж) (ГЛАВЕН ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР / CHIEF FINANCIAL OFFICER / ADMISTRATEUR DÉLÉGUÉ)

Одговорен за содржина: Andrew Slater (Ендрју Слејтер), Директор на Глобален Маркетинг  & Комуникации, Мајорел Група Луксембург С.А.

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Сите содржини на ова интернет присуство биле предмет на темелна процена на точност во поглед на моралните и материјалните стандарди. Ние постојано работиме на подобрување и ажурирање на нашето интернет присуство. Меѓутоа, секаква одговорност којашто може да произлезе од вашето користење или потпирање врз точноста на информациите или линковите содржани на веб-страницата е исклучена. Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје дава овде информации без да презема одговорност и без да дава уверувања, било изречно или имплицитно. Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје особено се оградува од каква било одговорност за какво било дејство, или несторување, во однос на која било од содржините на оваа веб-страница. Вашето единствено средство за какво било незадоволство од која било од Содржините е да се воздржите од понатамошно користење на веб-страницата, освен ако не е назначено поинаку во националното право. Секоја содржина што е вметната во оваа веб-страница (на пр. преку линкови, рамки, банери, итн.) останува под единствена одговорност на соодветниот давател кој ја поседува и може да биде надвор од контролата на Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје. Таквите содржини видливо се етикетирани како „надворешни“. Секој од тие линкови беше проценет според нашите морални и материјални стандарди, вклучувајќи ги и прекршувањата на кривичното право, пред да се направи првото вметнување. Со оглед на непредвидливата природа на каков било линк Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје нема одговорност за содржината за било која од тие страници, не дава никакви изјави во поглед на таквите страници, не може да гарантира за нивните практики во поглед на заштита на приватноста на податоците, и  нужно не ги поддржува или одобрува информациите, материјалите, производите или услугите што се содржани на, или достапни на такви страници. Вие го потврдувате ова и се согласувате дека вашето поврзување со други страници, вашето користење на тие страници, и вашето користење на какви било информации, материјали, производи и услуги понудени на тие страници, се единствено на ваш сопствен ризик.

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права 2021 година, Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје Сите права се задржани. Сите материјали што се содржани на оваа Страница, вклучувајќи текст, слики, логоа, и или друг материјал (заедно „Содржини“), и сите права на интелектуална сопственост, вклучувајќи авторски права, трговски марки, услужни марки, трговски имиња и трговски ознаки, се сопственост на Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје или неговите поврзани лица. Вие се согласувате да не копирате, репродуцирате, објавувате, пренесувате, модифицирате или дистрибуирате било која Содржина што се наоѓа на Страницата, освен за ваша лична, некомерцијална употреба, без претходно писмено одобрение на Мајорел Северна Македонија ДООЕЛ Скопје. Овие права се валидни и заштитени во сите форми, медиуми и технологии што постојат сега и оние коишто понатамошно ќе бидат развиени. Оваа изјава ја вклучува секоја Содржина што е вградена во оваа веб-страница и во сопственост на друг давател на лиценца.

ЛИЦЕНЦИ

Оваа веб-страница користи слики од iStockphoto и Adobe Stock.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Овој импресум се применува за следните профили на социјалните медиуми:

LinkedIn:

Глобално: https://www.linkedin.com/company/majorel-global

Локално: https://www.linkedin.com/company/majorel-north-macedonia/

Twitter: https://www.twitter.com/majorel_global

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCikRjlLEAvgNVhTMrhSoccw

Facebook:

Глобално: https://www.facebook.com/MajorelJobs/

Instagram:

Глобално: https://www.instagram.com/lifeatmajorel

Локално:

Tiktok:

Глобално: https://www.tiktok.com/@lifeatmajorel